โทร : 083-084-8701

Promotion! รับจดทะเบียนแก้ไขบริษัทราคา 900 บาท

Promotion! รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 900 บาท

ปรึกษาฟรี !

บริการรับจดทะเบียนแก้ไขบริษัท-หจก. : จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัท จดเปลี่ยนชื่อหจก. จดเปลี่ยนตราประทับ จดแก้ไขบริคณห์สนธิ จดเปลี่ยนที่อยู่บริษัท จดลดทุน จดเพิ่มทุน จดแก้ไขกรรมการ จดแก้อำนาจกรรมการ จดแก้ไขหุ้นส่วน จดแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ จดแก้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมถึงรับจดแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)เป็นบริษัทจำกัด จดเลิกและเสร็จชำระบัญชีทั้งบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด


บทความที่เกี่ยวข้อง : รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท-หจก.รับจดทะเบียนแก้ไขบริษัท-หจก. | รับจดแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด | รับจดเลิกและเสร็จชำระบัญชีบริษัท-หจก. | รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า