โทร : 083-084-8701

 

 

 

บัญชี : เป็นเรื่องที่ผู้ทำธุรกิจควรจะต้องรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ โดยตรง แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะรู้ และทำเองไปซะหมด ดังนั้นหากธุรกิจของเราจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคล เลี่ยงไม่พ้นแน่นอนว่าต้องจัดทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่นตามความจำเป็นแก่การทำบัญชี หากเราไม่ได้เรียนจบด้านบัญชีโดยตรง ปล่อยให้มืออาชีพจัดการดีกว่านะครับ เราอาจไม่ทราบในกระบวนการลึกๆ ด้านการทำบัญชี แต่เราเป็นผู้ทำธุรกิจ เราต้องรู้
 "บัญชีในมุมมองผู้บริหาร" แล้วอะไรบ้างที่ผู้บริหารอย่างเราควรรู้เกี่ยวกับ "บัญชี"
งบการเงิน : คือรายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัท ทำให้เราทราบถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี งบการเงิน ที่เราควรรู้จัก มี 2 งบใหญ่ๆ คือ
1) งบดุล : คืองบที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันใดวันหนึ่ง มักจะทำกันเป็นไตรมาส ( 3 เดือน/ครั้ง )
2) งบกำไรขาดทุน : คืองบที่แสดงผลการดำเนินงานตามรอบบัญชี ( 1 ปี/ครั้ง ) ส่วนใหญ่บ้านเราก็จะใช้รอบบัญชีตามปีปฏิทิน คือ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
ค่าบริการทำบัญชี

เรา มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าบริการทำบัญชี โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารการจัดทำบัญชีเป็นหลักดังต่อไปนี้ เช่น เอกสารรายการขายและรับชำระเงิน เอกสารรายการซื้อและจ่ายชำระเงิน เป็นต้น

ทั้งนี้อัตราค่าบริการทำบัญชีดังกล่าว คำนวณจากเวลาที่พนักงานในแต่ละระดับใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะพิจารณาจากเหตุผลประกอบดังนี้
1. จำนวนเอกสารรายการขาย รับชำระเงิน รายการซื้อ และจ่ายชำระเงิน
2. จำนวนรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร
3. จำนวนพนักงานของกิจการ
4. เนื้อหาของเอกสารการลงบัญชีและความซับซ้อนของรายการบัญชี
5. ประเภทธุรกิจและขนาดของกิจการ
6. การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนการนำส่งให้กับสำนักงาน

หากสนใจทำบัญชีกับเรา BiZ SMEs ขอเสนอราคาทำบัญชี ดังนี้
ตารางอัตราค่าบริการทำบัญชี

 

 

 

 

การชำระเงินค่าบริการทำบัญชี
เรียกเก็บค่าบริการทำบัญชีทุกวันที่ 25 ของแต่ละเดือน และกำหนดให้จ่ายชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป


หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมการให้บริการในกรณีที่กิจการของลูกค้าได้รับจดหมายเรียกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจสอบสภาพกิจการ หรือประเมินการขอคืนภาษี เป็นต้น ทางสำนักงานฯ จะจัดส่งพนักงานเพื่อทำหน้าที่ติดต่อและตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 3 ครั้ง หากต้องติดต่อเกินกว่า 3 ครั้ง ทางสำนักงานฯ จะขอเรียกเก็บค่าบริการในการติดต่อเพิ่ม ครั้งละ 5,000 บาท