รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก ทั่วประเทศ : รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจในบริการ โดยทีมงานมืออาชีพ

โทร : 083-084-8701

รับจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัท ห้างหุ้นส่วน ทั่วประเทศ

บริการ : รับจ้างจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง-แก้ไข ชื่อบริษัท ตราประทับ ที่อยู่สถานประกอบการ ลดทุน เพิ่มทุน กรรมการ อำนาจลงนาม หุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ วัตถุประสงค์ ทั้งบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)

"เราคือผู้นำด้านการจดทะเบียนบริษัท ทั้งระบบดั้งเดิม(Walk in) และระบบใหม่(E-Registration) ที่มีลูกค้าไว้วางใจมากมายหลายบริษัททั่วประเทศ ด้วยบริการที่รวดเร็ว ช่วยอำนายความสะดวกสบาย กับลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดี โดยทีมงานมืออาชีพ" ซึ่งนอกจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้ว เรายังมี

บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขบริษัท

รับจดทะเบียนเปลี่นแปลง-แก้ไข บริษัท/หจก. ถูกต้องตามกฏหมายครบถ้วนทุกขั้นตอน ในราคาที่ไม่แพง ด้วยค่าบริการ เริ่มต้นเพียง 900 บ.ดังตารางนี้

"การจดทะเบียนแก้ไขบริษัท/หจก. แต่ละครั้งมีหลายขั้นตอน และบางครั้งต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงาน เช่น หากเราต้องการจดทะเบียนแก้ไข ชื่อและตราประทับของบริษัทของเราเอง เราต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ต้องจองชื่อบริษัทใหม่ ทำตราประทับใหม่ จัดทำเอกสาร ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นชื่อและประทับตรา หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นแทน ก็ต้องมีทนายเซ็นรับรองลายมือชื่อด้วย เสร็จแล้วต้องนำเอกสารไปยื่นจด ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (หรือผ่านระบบใหม่ e-Registration) และหากบริษัทเราเข้าระบบภาษีมูลเพิ่ม เราก็ต้องจดแก้ไข ณ สรรพากรด้วย และประกันสังคมก็เช่นกัน แต่หากท่านต้องการผู้ช่วย ที่สามารถจัดการทุกขั้นตอนให้ท่านได้ในที่เดียวจบ เรายินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ ปรึกษาฟรี Tel.083-084-8701  line id : bizsmes"

รับจดแปรสภาพ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" เป็น "บริษัทจำกัด"

จะจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดได้อย่างไร? (ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์(www.dbd.go.th))

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรอห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
3. หุ้นส่วนผู้จัดการห้างต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน สิบสี่วัน นับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม โดยแนบสำเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพ เป็นบริษัทจำกัดด้วยห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่สำนักข้อมูลธุรกิจ หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มี สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอม ต่อนายทะเบียนได้ที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
4. ห้างหุ้นส่วนต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและมีหนังสือบอก กล่าวไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด
5. เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่บอกกล่าวแล้วทั้งนี้นับแต่ วันที่ดำเนินการหลังสุด ไม่มีผู้ใดคัดค้าน หุ้นส่วนผู้จัดการต้องจัดให้มีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เพื่อให้ ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
5.2กำหนดทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนในห้างหุ้นส่วน และกำหนดจำนวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน
5.3กำหนดจำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
5.4กำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งกำหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นซึ่งจะออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน5.5แต่งตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจของกรรมการ
5.6แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
5.7ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในการแปรสภาพ
6. หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนให้แก่กรรมการบริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตาม (5)เสร็จสิ้นแล้ว
7. ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ชำระเงินค่าหุ้น หรือชำระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น หรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือทำเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องมีหนังสอแจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนชำระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ หรือทำเอกสารหลักฐาน การใช้สิทธิต่างๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
8. คณะกรรมการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (7) ครบถ้วนแล้ว เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนเดิมหมดสภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนและห้างหุ้นส่วนที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดจะต้องไม่มีชื่อบริษัท วัตถุที่ประสงค์ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นและส่วนลงหุ้นของแต่ละคนแตกต่างไปจากที่ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้เดิม

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
5. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยรอยละ 25ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
7. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
8. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)*ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ*
9. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
10. ดวงตราสำคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดดวงตรา*

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
1. แบบ บอจ.1
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ชำระค่าอากร 200บาท
4. แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2หน้า)
5. แบบ ว.
6. แบบ ก.
7. แบบ บอจ.5
8. แบบ สสช.1
9. สำเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ
10. สำเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดำเนินการแปรสภาพ
11. สำเนาข้อบังคับชำระค่าอากร 200บาท (ถ้ามี)
12. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่างๆ(ถ้ามี)
13. หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด(ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสอพิมพ์)
14. สำเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
15. สำเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
16. สำเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
17. สำเนาหลักฐานการชำ ระหนี้-ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)
18. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอำนาจที่ขอจดทะเบียน
19.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนกงานแหง่ ใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสังเขป
20. สำเนาบัตรประ จำตัวของกรรมการทุกคน
21. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
22. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึก หรือชำระค่า อากรแสตมป์ 10 บาท)

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง ความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกรณีการยื่นคำขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทำคำขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th

ค่าธรรมเนียม

1. จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 5,000บาท

2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 100บาท

3. หนังสือรับรองรายการละ 40บาท

4. รับรอง สำเนาเอกสาร คำขอจดทะเบียนหน้าละ 50บาท

สถานที่จดทะเบียน

1.หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย

ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

     (1)ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ) 

     (2)ห้างหุ้นส่วนที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซตhttps://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

 

"สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจในบริการ ...โดยทีมงานมืออาชีพ"

 

ทีมงานเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านจะใช้บริการกับเราในเร็วๆ นี้...

 

 

 

 

ปรึกษาเรา โทร : 083-084-8701

line id : bizsmes  หรือ  @bizsmes

 

 

บริการรับจดทะเบียนแก้ไขบริษัท-หจก. : จดเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อบริษัท จดเปลี่ยนชื่อหจก. จดเปลี่ยนตราประทับ จดแก้ไขบริคณห์สนธิ จดเปลี่ยนที่อยู่บริษัท จดลดทุน จดเพิ่มทุน จดแก้ไขกรรมการ จดแก้อำนาจกรรมการ จดแก้ไขหุ้นส่วน จดแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ จดแก้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท จดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมถึงรับจดแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)เป็นบริษัทจำกัด จดเลิกและเสร็จชำระบัญชีทั้งบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับจดทะเบียนแก้ไขบริษัท-หจก. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานเขต กรมการท่องเที่ยว กรมสรรพสามิต และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ

 

รับจ้างจดทะเบียนแก้ไขบริษัท-หจก. ทั่วประเทศ ราคาไม่แพง : รับจ้างจดทะเบียนแก้ไขบริษัท รับจ้างจดแก้ไขห้างหุ้นส่วน(หจก.) กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา